Aanleg watergang en plagwerkzaamheden Koningsschut


Koningsschut wordt, samen met Ootmaanlanden, heringericht. In beide gebieden wordt een robuuste klimaatbuffer gerealiseerd. In Koningsschut wordt op dit moment een aantal werkzaamheden hiervoor uitgevoerd. We praten u bij over de ontwikkelingen in het gebied, met tekst en beeld.

Watergangen

In Koningsschut wordt onder andere een nieuwe watergang aangelegd. Deze watergang is onderdeel van de ecologische invulling van het gebied. In de noord- en zuidzijde van de watergang worden schotten geplaatst die samen een vistrap vormen. Dit biedt vissen de mogelijkheid het hoogteverschil in waterstanden bij de stuw in de Oude Vaart te overbruggen. Het grootste deel van deze watergang is inmiddels gegraven. De grond die vrijkomt bij het plaggen, wordt gebruikt voor de kade die om het gebied komt te liggen. Ook zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de watergang tegen de bosrand aan de noordzijde van het plangebied. Deze is geschoond en gedempt om aan die zijde het gebied natter te kunnen houden.

Plaggen

Ook wordt er geplagd in het gebied. Dit betekent dat de bovenste laag van de grond wordt weggegraven. Hierdoor komt de minder vruchtbare grond aan de oppervlakte, waardoor bijzondere en zeldzame kruiden, kunnen terugkeren in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan de kleine valeriaan, blauwe knoop en verschillende orchideeënsoorten.

Broedseizoen

Van 1 maart tot 1 september broeden de vogels en groeien de kuikens op, ook in Koningsschut. Deze vogels willen we zo min mogelijk storen. Er zijn daarom verschillende maatregelen getroffen om door te kunnen gaan met de werkzaamheden tijdens het broedseizoen.

In het meest noordoostelijke deel van het plangebied, is er dichte begroeiing. Daardoor kan de ecoloog niet vaststellen of er nesten aanwezig zijn. De werkzaamheden voor dit deel van het gebied worden daarom op een later moment uitgevoerd.