Volg de ontwikkeling van de Vledder Aa digitaal in de Storymap


In het beekdal de Vledder Aa ligt de opgave om ruim 200 hectare nieuwe natuur in te richten. Dit gebeurt volgens afspraken in het kader van het Natuurnetwerk Nederland en de Kaderrichtlijn Water. Het beekdal moet ervoor gaan zorgen dat er uitwisseling kan plaatsvinden van planten en dieren tussen grotere natuurgebieden. Tijdens heftige regenval moet het water vertraagd afgevoerd worden. Zo wordt overstroming verder stroomafwaarts tegengegaan. Maar het beekdal moet ook water vasthouden zodat er minder verdroging optreedt rondom de beek. Daarnaast wordt gekeken hoe het beekdal kan aansluiten bij de omgeving, waar naast natuur ook cultuurhistorie, recreatie en landbouw belangrijk zijn. Een uitdagende en veelomvattende opdracht.

Storymap

Om goede aansluiting te vinden denken samenwerkingspartners en bewoners met ons mee. We hebben een digitaal verhaal van de Vledder Aa gemaakt. Dit heet een storymap. Zo kunnen alle belanghebbenden en geïnteresseerden het proces van onderzoeken, schetsen, bespreken, bijsturen en steeds concretere plannen maken volgen. De storymap bestaat uit filmpjes, foto’s, kaartmateriaal en tekst. Hierin kunnen alle recente ontwikkelingen worden gevolgd. Waaronder de voortgang van de schetssessies. Maar ook hoe het projectgebied is ontstaan, hoe het water zich gedraagt, welke natuurpotenties aanwezig zijn én hoe de mens in de loopt der tijd het gebied is gaan gebruiken. Ook is terug te vinden welke input de fietstocht en de wandeltocht hebben opgeleverd en we nu meenemen tijdens het schetsen. De onderzoeken die al gedaan zijn, zoals het integraal erfgoed onderzoek en het grondradaronderzoek zijn er te vinden. Op deze manier kan ieder op zijn eigen tijd ontdekken wat we inmiddels weten over het plangebied, welke stappen zijn gezet en wat nog gaat komen.

Planning project

In 2021 werken we toe naar een gezamenlijke planvorming. Dit deden we onder andere door het organiseren van een wandel- en fietstocht(verwijst naar een andere website) en schetssessies. Feiten, wensen en ideeën kregen daadwerkelijk plaats tijdens de schetssessies. De resultaten vormen de basis voor een schetsontwerp dat eind 2021 opgeleverd wordt. Deze wordt, na goedkeuring van de besturen, in de periode daarop meer gedetailleerd en uitgewerkt in een inrichtingsplan. Via een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp wordt het inrichtingsplan vertaald in een bestek (planning 2022 en 2023). Een bestek is een omschrijving van het ontwerp en de bijbehorende werkzaamheden voor de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Ook staat 2022 in het teken van het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. Als alles volgens planning verloopt wordt in 2023 de eerste schop in de grond gezet en gaat het plan in uitvoering.

Foto: omgeving Vledder Aa.