Veelgestelde vragen


Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het Leggelderveld.

Natuur en water

Waarom is het nodig om de grondwaterstand te verhogen?

Het Leggelderveld is onderdeel van Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland, deze netwerken verbinden Europese en Nederlandse natuurgebieden met elkaar. Landelijk is afgesproken deze natuurgebieden te versterken. Natuur heeft een hogere grondwaterstand nodig dan landbouwgrond. Het projectgebied van 20 hectare ligt in het Leggelderveld,  tussen percelen met een lagere grondwaterstand. Hierdoor verdroogt ook het projectgebied. Door sloten te dempen, zorgen we dat regenwater minder snel wegstroomt en de tijd krijgt om opgenomen te worden in de bodem. Hierdoor wordt het gebied klimaatbestendiger. Tijdens natte perioden is er stroomafwaarts minder wateroverlast en tijdens droge perioden blijft er genoeg water in het gebied. Ook draagt een hogere grondwaterstand bij aan het behoud van een kruiden- en bloemrijk grasland.

Wat betekent de verhoging van de grondwaterstand voor mij?

Als u grenzend aan het natuurgebied woont, neemt Prolander rechtstreeks contact met u op voor een persoonlijk gesprek, waarin u uw vragen kwijt kunt. Woont u verder weg, dan houden we u via de website en lokale media op de hoogte.

Planning

In 2023 onderzochten we de ecologie en hydrologie in het projectgebied, zodat we weten wat de effecten van de werkzaamheden zijn. De uitkomsten van de onderzoeken hebben we verwerkt in het inrichtingsplan. Dit plan lijkt in grote lijnen op het plan dat begin 2023 is gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. De enige grote verandering is dat het pad ‘de Zandslagen’, blijft bestaan.

Zodra het plan definitief is starten we met gemeentelijke procedures en vragen we vergunningen aan. Daarna wordt er een aannemer gezocht. We verwachten in de tweede helft van 2024 te starten met de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de inrichting eind 2024 gereed is.

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Updates over de herinrichting plaatsen wij op deze website en in lokale media.

Recreatie

Blijft het Leggelderveld vanaf de Koekoeksweg nog toegankelijk voor recreatie?

Ja, het Leggelderveld blijft vanaf de Koekoeksweg toegankelijk voor wandelaars. Ook tijdens de werkzaamheden blijft de Koekoeksweg toegankelijk. Er zal wel werkverkeer aanwezig zijn.

Wat zijn de toegangsregels voor Leggelderveld?

De toegangsregels voor Leggelderveld kunt u terugvinden op de website van Natuurmonumenten.

Het wandelpad komt binnen het begraasde gebied te liggen. Wat heeft dat voor gevolgen?

Wandelaars kunnen tijdens het wandelen grazers tegenkomen. Het is belangrijk dat u afstand houdt. Er staan waarschuwingsborden met informatie. Ook moeten honden aan de lijn.

Gebruik maken van de Zandslagen (menners/ruiters)

Ruiters mogen nu geen gebruik maken van de Zandslagen en in de toekomst ook niet.

Werkzaamheden

Komen er extra verkeersbewegingen door Geeuwenbrug?

Tijdens de uitvoering zal inderdaad veel grond moeten worden verplaatst. We begrijpen dat het zware verkeer heel vervelend is met het geluid en de trillingen. Prolander zal, in overleg met de nog te bepalen aannemer, goed overleggen om de overlast tot een minimum te beperken.

Natuurontwikkeling

Waarom de landbouwgronden omvormen tot natuur?

De inrichtingsmaatregelen hebben tot doel om bij te dragen aan de instandhouding van kwetsbare natuur in Nederland en tegelijkertijd wateroverlast te voorkomen. Het regenwater opvangen en langzaam de grond in te laten trekken is goed voor de zeldzame planten en ook voor de bodem.

Steiging waterpeil

Blijft de Koekoeksweg begaanbaar?

In 2023 onderzochten we de effecten die de aanpassingen op de omgeving hebben. Uit de onderzoeken blijkt dat omwonenden geen nadelige effecten ondervinden van het verhogen van het waterpeil in het projectgebied. Zelfs de huizen die het dichtst bij de pingo staan voldoen nog aan de vereiste ontwateringsdiepte, wat betekent dat er geen wateroverlast zal zijn. Ook de Koekoeksweg zal goed begaanbaar blijven, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden.