Ootmaanlanden/Koningsschut


De inrichting van Ootmaanlanden & Koningsschut verandert de komende jaren. In deze gebieden wordt een robuuste klimaatbuffer gerealiseerd die ervoor zorgt dat Meppel droge voeten houdt en dat water langer vastgehouden kan worden als dat nodig is. Ook worden Ootmaanlanden en Koningsschut aantrekkelijker gemaakt op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie.

Water opvangen in klimaatbuffer

Door klimaatverandering zijn er steeds grotere pieken en dalen in neerslag. Dit betekent dat we slim met water om moeten gaan. Om Meppel te beschermen tegen wateroverlast is vastgelegd dat er 400.000 m3 van de Oude Vaart opgevangen moet kunnen worden in een zogenaamde klimaatbuffer. Dit gaat in zowel Ootmaanlanden als Koningsschut gebeuren. Om Ootmaanlanden in te kunnen zetten wordt water van de Oude Vaart via de Drentse Hoofdvaart naar het gebied geleid. In Koningsschut kan het water direct vanuit de Oude Vaart instromen. De totale bergingsopgave wordt over deze twee gebieden verdeeld.

We verwachten dat we eens per 25 jaar de noodberging Ootmaanlanden moeten inzetten. Dit houdt in dat dit gebied ongeveer een week grotendeels onder water staat. Om de klimaatbuffer te realiseren worden op plekken waar dat nodig is kades van zo'n 70 centimeter hoog gebouwd. Dit zorgt ervoor dat het water tijdens hogere waterstanden in het gebied blijft.

Water vasthouden voor herstel en verbetering

Daarnaast draagt de inrichting van de Ootmaanlanden bij om de verdroging van het Holtingerveld tegen te gaan. Door meer water vast te houden in Ootmaanlanden, hopen we op herstel van de oorspronkelijke situatie met kwelwater. Vernatting zorgt de komende jaren ook voor verbetering van de leefomgeving van dieren en planten in het Holtingerveld.

Maatregelen

Om bovenstaande doelen te bereiken, worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Aanleggen van kades van gemiddeld circa 70 centimeter hoog. Dit zorgt ervoor dat het water tijdens hogere waterstanden in het gebied blijft.
  • Bestaande watergangen dieper, ondieper, of breder maken, of dempen.
    Het plaatsen van nieuwe constructies zoals een inlaat van water, vistrap en knijpstuw om water geleidelijk in of uit het gebied te laten.
  • Herstellen van elzensingels.
  • Aanleggen van poelen, onder andere om de kamsalamander een robuustere leefomgeving te geven.
  • Aanleggen vispassage in Koningsschut zodat vissen de Oude Vaart op kunnen zwemmen, iets wat ze nu niet kunnen.
  • Tot slot onderzoeken we of we de Uffelter Boervaart deels terug kunnen brengen

Stand van zaken en planning

Eind 2022 hebben bestuurders de samenwerkingsovereenkomst en een planschadeovereenkomst voor Ootmaanlanden-Koningsschut getekend. Dit betekent dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd en het project van start kan gaan. In 2023 zijn de meeste vergunningen aangevraagd.

In 2024 hebben we een aannemer gekozen die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Die starten in Ootmaanlanden in maart en in Koningsschut in het najaar.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

De provincie Drenthe is opdrachtgever van het project. Prolander zorgt samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta, Natuurmonumenten, de gemeente Westerveld, Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren voor de uitvoering.

Ootmaanlanden – Koningsschut is één van de projecten van het programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Ootmaanlanden – Koningsschut? Bekijk dan het overzicht met veel gestelde vragen. (pdf, 596 kB) Heeft u een vraag? Stuur gerust een mail naar zuidwestdrenthe@prolander.nl.

Bekijk de waterstand

Bent u benieuwd naar de waterstanden in Ootmaanlanden en Koningsschut? Bekijk de waterstand met de peilbuizenviewer. Kies een peilbuis en een datum en u ziet meteen hoe hoog het water staat.

Blik op de Toekomst

Op een vroege mistige ochtend in het voorjaar van 2021 wandelden Ecoloog Rienko van der Schuur en hydroloog Hans ter Horst samen door het Reestdal, om alvast een tipje van de sluier op te lichten over hoe Ootmaanlanden en Koningsschut er in de toekomst uit kunnen gaan zien.

Veelgestelde vragen

Download veelgestelde vragen over het project

Nieuws

Gebiedsgericht werken aan natuur en klimaat

Het Nationaal programma landelijk gebied: gebiedsgericht werken aan natuur, water en klimaat. We werken aan doelen voor stikstof, landbouw, natuur, water en het klimaat. Zo kunnen we ook in de toekomst in een mooi land wonen, werken en voedsel produceren. Via de website van de provincie Drenthe leest u meer over het programma.