Nieuwe inloopbijeenkomst Vledder Aa


Goed nieuws. Het inrichtingsplan voor de Middenloop Vledder Aa fase 2 is op 21 september 2023 goedgekeurd door het bestuur. Dat betekent dat het plan voor het gebied definitief akkoord is. Wat de vervolgstappen zijn vertellen we u graag tijdens de inloopbijeenkomst op 11 oktober in het Dorpshuis Oens Huus in Wapse.

In de storymap  wordt u meegenomen in het verhaal van de Vledder Aa, welke keuzes gemaakt zijn én hoe het inrichtingsplan er precies uitziet. Heeft u toch nog vragen over het plan? Dan heeft u gelegenheid om vragen te stellen tijdens de inloopbijeenkomst.

De inloopbijeenkomst staat gepland op woensdag 11 oktober a.s. in Dorpshuis Oens Huus, Haarsmastraat 2, 7983 KL Wapse. U kunt terecht tussen 15.30 en 17.00 uur en tussen 19.00 tot 20.30 uur. Aan verschillende thematafels staan gebiedspartners die vanuit hun expertise graag uw vragen beantwoorden.

Van schetsontwerp naar inrichtingsplan

Een inrichtingsplan is een technische uitwerking van het schetsontwerp. Het schetsontwerp is tot stand gekomen door een gebiedsproces samen met bewoners en gebiedspartners. Er zijn schetsbijeenkomsten georganiseerd, er is kennis uitgewisseld en er zijn ideeën opgehaald tijdens verschillende wandel- en fietstochten. Ook zijn er onderzoeken uitgevoerd. Met de input van de omgeving en de onderzoeken is een eerste integrale schets opgesteld. Dit is gedaan door uitgangspunten, wensen en gebiedskennis zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Na de eerste integrale schets zijn er aanvullende onderzoeken uitgevoerd en is er een hydrologisch model opgesteld. De aanvullende onderzoeken hebben meer inzicht gegeven in hoe het watersysteem werkt, waar zich de aardkundige en archeologisch waardevolle gebieden bevinden en welke gebieden de meeste kans hebben om zich te ontwikkelen tot waardevolle natuur. Op basis van deze bevindingen bleek onder meer dat het noodzakelijk was om de vorm van de nieuwe beekloop en het watersysteem aan te passen. Met de uitkomsten van de onderzoeken en de berekeningen uit het hydrologische model is de eerste integrale schets omgezet naar een schetsontwerp voor het plangebied. In het schetsontwerp is het watersysteem beter ingepast en weten we welke natuurontwikkeling we kunnen verwachten.

Het schetsontwerp is recent omgezet naar een inrichtingsplan. De schets is hiervoor preciezer uitgewerkt zodat er een technische tekening van kan worden gemaakt. In de technische tekening staan alle afmetingen van de inrichting. Dit is voorgelegd aan het bestuur en goedgekeurd. Nu het plan akkoord is, vragen we eerst alle vergunningen voor de herinrichting aan.  Zodra deze zijn verleend, starten we met de werkzaamheden in het gebied. Dit is naar verwachting in de zomer van 2024.