Planning en voortgang december


Wandel- en fietstochten en aan de slag met de input.

Fiets- en wandeltochten

Op 25 juni en op 11 september werd er een fietstocht en verschillende wandelingen georganiseerd om bewoners en andere belanghebbenden te ontmoeten in het veld en gebiedskennis uit te wisselen. In het kader van de fietstocht heeft Prolander op verschillende plaatsen informatieborden in het gebied geplaatst. Verschillende specialisten van Prolander, het waterschap en Staatsbosbeheer vertelden over thema’s als cultuurhistorie, ecologie en waterhuishouding. Ook tijdens de wandelingen waren er specialisten in het gebied aanwezig. Deze keer om met belangstellenden te kijken naar onder andere de bodem, waterhuishouding, kansen voor natuur en het beheer dat hierbij past en recreatiemogelijkheden. Dit alles heeft een schat aan informatie opgeleverd die ons helpt bij de inrichting van het beekdal van de Vledder Aa.

Foto: wandeltocht in september, gemaakt door Deirdre Lagas van Prolander.

Aan de slag met de input

De fietstocht en wandelingen vormden de opmaat naar twee schetssessies op 21 september en 5 oktober. Met gebiedspartners en een groep vertegenwoordigers uit de omgeving zijn we als schetsend met het beekdal van de Vledder Aa aan de slag gegaan. In verschillende groepen hebben we het beekdal van de Vledder Aa nader verkend en zijn de eerste pennenstreken voor een mogelijke nieuwe inrichting van het beekdal op papier gezet. De oogst uit het gebied, opgehaald tijdens de fietstocht, de wandelingen en de schetssessies, aangevuld met specialistische kennis is door Prolander verwerkt in een eerste integrale schets. Deze schets moet richting geven aan verdere uitwerkingen. De schets is inmiddels gedeeld met de deelnemers van de schetssessies. Vlak voor de kerst wordt de eerste integrale schets gepresenteerd aan de bestuurders. Naar verwachting wordt de schets met onderbouwing in januari in de storymap geplaatst.

Om de eerste schets straks een stap verder te brengen is ‘voeding’ vanuit aanvullend onderzoek nodig. Op dit moment worden daarvoor de vervolgstappen gezet. Het waterhuishoudkundig rekenmodel (hydrologisch model) wordt verbeterd, zodat we het in de schets opgenomen watersysteem kunnen doorrekenen. Hierdoor wordt duidelijk of het watersysteem zich ook zo gedraagt als we verwachten of dat er aanpassingen nodig zijn. Naast water is de samenstelling van de bodem bepalend voor welke natuur zich kan ontwikkelen. Daarom wordt gewerkt aan een ‘bodemchemisch’ onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan welke kansen voor natuur daadwerkelijk aanwezig zijn. Ook geeft het onderzoek, in combinatie met grondradaronderzoek, een eerste beeld van de te verwachten archeologische waarden in het gebied zodat we ook hier rekening mee kunnen houden.