Deelgebied Oude Willem


Projectgebied Oude Willem is in de afgelopen jaren ingericht als natuurgebied. In 2015 zijn we gestart met de werkzaamheden met als doel meer water vasthouden en één groot, aaneengesloten rustgebied voor de natuur te creëren.

We hebben de gekanaliseerde beek de Tilgrup grotendeels gedempt en door het hele gebied, van noord naar zuid, een meanderende slenk gegraven. Verder zijn er sloten en greppels gedempt. Twee boerderijen langs de Oude Willemsweg zijn afgebroken. De versmalling van een deel van de weg zorgt voor nog meer rust in het gebied. De overgang vanuit het gebied naar het naastgelegen bos is door het planten van struiken en het maken van inhammen vloeiender gemaakt. Daarnaast is tot 2020, als experiment, ruim 200 hectare grond uitgemijnd. Dit betekent dat de graslanden alleen met kunstmest zonder fosfaat bemest worden. Hierdoor groeit er wel gras, maar wordt het fosfaat in de bodem minder. Staatsbosbeheer zet dit uitmijnen voort. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat de natuur het zelf overneemt.

Eén groot, wild begrazingsgebied

Er is nog één maatregel die we gaan uitvoeren; het overgraasbaar maken van de Oude Willemsweg. Met de maatregel wordt het oude landbouwgebied één groot begrazinggebied voor vee. De weg blijft open voor bestemmingsverkeer, maar wordt op deze manier verkeersluw.  Zo vergroten we de rust en ruimte van het Drents-Friese Wold. De werkzaamheden zijn gepland in 2023.

Recreatie

Hoewel de nadruk in Oude Willem ligt op rust, is ook aan recreatie gedacht. Vanuit het Drents-Friese Wold hebben we een nieuw fietspad dwars door Oude Willem aangelegd. Langs dit pad is een uitzichtheuvel. Ook staan er bankjes en informatieborden. Verder zijn er paden voor ruiters en mountainbikers aangelegd. Hierdoor is het nog steeds mogelijk om Oude Willem op verschillende manieren te beleven.

Drents-Friese samenwerking

Het bijzondere aan dit project is dat het gebied in twee provincies ligt. We hebben daarom samengewerkt met de provincie Drenthe, de provincie Fryslân, de gemeente Westerveld en de gemeente Ooststellingwerf, waterschap Drents Overijsselse Delta en wetterskip Fryslân. Daarnaast werkten we samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap en het Recreatieschap Drenthe.


Nieuws