Drukbezochte inloopbijeenkomst over werkzaamheden Ootmaanlanden


In februari 2024 zijn de werkzaamheden gestart om Ootmaanlanden in te richten als natuurgebied en klimaatbuffer. Om vragen van omwonenden en geïnteresseerden te beantwoorden, vond op donderdag 28 maart een inloopbijeenkomst plaats. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst, waar veel informatie is gedeeld over de uitvoering, planning en doelstellingen van de werkzaamheden.

De inloopbijeenkomst vond plaats in wegrestaurant Frederikhaven in Uffelte. Ruim veertig mensen kwamen op de bijeenkomst af. Vertegenwoordigers van Prolander, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Arcadis en aannemer Bouwhuis waren aanwezig en beantwoordden vragen.

Nu en straks

Om inzicht te geven in de toekomstige situatie helpen impressies enorm. Zo is op onderstaande panoramafoto te zien hoe Ootmaanlanden er nu en straks als natuurgebied en klimaatbuffer, uitziet.

Klik om te vergroten

1.Gebied nu

2.Gebied na werkzaamheden

3.Gebied in gebruik als noodwaterberging

Waterpeil

Tijdens de bijeenkomst zijn ook zorgen geuit over vernatting van omliggende percelen, als gevolg van het hogere waterpeil. Prolander heeft aangegeven dat het waterpeil in het gebied en omliggende percelen gemonitord blijft. Dit gebeurt met peilbuizen. Deze peilbuizen zijn voorafgaand aan de werkzaamheden geplaatst op verschillende plekken in het gebied.

Gebruikelijk is om na aanpassingen van het waterpeil, over een periode van 5 jaar de waterpeilen in het gebied te controleren. Zo kan nauwlettend in de gaten gehouden worden waar de waterpeilen veranderen. Na 5 jaar kan worden geëvalueerd of het wenselijk is om de meetperiode te verlengen.

Voortgang werkzaamheden

In februari startte aannemer Bouwhuis met het verwijderen van de begroeiing. Aansluitend is gestart met de werkzaamheden ter hoogte van de Ootmaandijk, waaronder het graven van de nieuwe Waterschapsloot en het aanleggen van de nieuwe kade. In het noorden van het plangebied is gestart met het dempen van watergangen en met plagwerkzaamheden. Vanaf de uitkijktoren heeft u mooi uitzicht over de werkzaamheden.

De aankomende periode richt aannemer Bouwhuis zich op het plagwerk. Na een lang en nat voorjaar hopen we op een droge periode, zodat het grondtransport kan worden uitgevoerd. Met de grond die bij deze werkzaamheden vrijkomt, wordt de kade rondom het plangebied gerealiseerd. De overtollige grond wordt afgevoerd.

Rond de bouwvak start de aannemer met de bouw van peil-regulerende kunstwerken, zoals stuwen en inlaten, binnen het gebied. Zo wordt een inlaat gerealiseerd onder de N371, zodat de weg niet afgesloten hoeft te worden voor werkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats in september.

De impressie hiernaast geeft een overzicht van de werkzaamheden in Ootmaanlanden. Deze impressie was ook te zien op de informatiebijeenkomst.


Impressie aanpak werkzaamheden Ootmaanlanden