Beheerwerkzaamheden op pauze vanwege broedseizoen


Wie de komende tijd over de heides in Zuidwest-Drenthe loopt, zal geen machines voor natuurbeheer zien. “De meeste terreinbeheerders voeren in het broedseizoen geen werkzaamheden uit die negatieve gevolgen hebben voor broedvogels en andere soorten”, zegt ecoloog Hans Dekker van de provincie Drenthe. Hoe zit dat?

Broedseizoen

Het broedseizoen loopt ongeveer van 1 maart tot 1 september, waarin sommige vogelsoorten vroeg beginnen met broeden en andere juist laat. Verschillende soorten leggen tot wel drie keer eieren in één seizoen. “Dit jaar zijn de vogels vroeg begonnen met broeden”, zegt Dekker. “We hadden een zachte winter en goede weeromstandigheden in het vroege voorjaar.” Hij vertelt dat er ook laatkomers zijn: “Trekvogels vanuit Afrika beginnen laat met broeden. De wespendief legt half juni eieren, pas in september vliegen de jongen uit.”

Werkzaamheden verstoren broeden

Dekker legt uit dat vooral bodembroeders last hebben van beheerwerkzaamheden als plaggen, maaien en kappen. Bodembroeders zijn soorten als de boompieper, veldleeuwerik en tapuit. “Ze maken nestjes op de grond, in konijnenholen en het struikgewas. Deze soorten zijn kwetsbaar voor lawaai en hun nestjes zijn niet altijd goed te zien. Mensen vertrappen die al snel met hun voeten of rijden er overheen met werkmachines.”

De werkzaamheden voor de herinrichting van Ootmaanlanden en Koningsschut gaan voor het grootste deel wel door. Er zijn maatregelen getroffen om deze zo uit te voeren, dat broedende vogels niet worden gestoord. Voordat de werkzaamheden starten, controleren ecologen of er inderdaad geen nesten zijn. Als die er wel zijn, worden de werkzaamheden alsnog uitgesteld. Meer hierover leest u in het bericht over de wandelexcursie in Ootmaanlanden of werkzaamheden in Koningsschut.

Rekening houden met broedvogels werkt

Terreinbeheerders werken volgens een standaard, waarin staat wat ze moeten doen en laten in het broedseizoen. In Zuidwest-Drenthe mogen bijvoorbeeld geen werkzaamheden worden uitgevoerd die negatieve gevolgen hebben voor broedvogels, zoals bomen verwijderen. Dat beleid werkt: in gebieden waar rekening wordt gehouden met broedvogels, doen de populaties het goed. En andersom? “Als je vaak verstoring hebt in het broedseizoen, vertrekken soorten en komen ze niet meer terug.”